Nowy numer "Łowca

REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ AKTYWNE SZKOŁY W RAMACH PROGRAMU "OŻYWIĆ POLA. ROK CIETRZEWIA "

PKT 1. UCZESTNICY

KONKURS ORGANIZOWANY JEST DLA WSZYSTKICH KATEGORII SZKÓŁ BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE

  1. SZKOŁA PODSTAWOWA,
  2. SZKOŁA PONADPODSTAWOWA.

PKT. 2 KATEGORIE UCZESTNICTWA

W RAMACH KONKURSU PRZEWIDUJE SIĘ WSPÓŁZAWODNICTWO:

DLA SZKÓŁ, KTÓRE UCZESTNICZYŁY W POPRZEDNICH EDYCJACH PROGRAMU, GDZIE PRZEDMIOTEM WSPÓŁZAWODNICTWA BĘDZIE EWENTUALNA PIELĘGNACJA ZAŁOŻONYCH JUŻ REMIZ ORAZ PRZYGOTOWANIE SPRAWOZDANIA Z OBSERWACJI ŻYCIA PRZYRODNICZEGO TAKICH REMIZ ŚRÓDPOLNYCH - A TAKŻE ZAKŁADANIE OCZEK WODNYCH ORAZ PIELĘGNACJA ISTNIEJĄCYCH. UCZNIOWIE OTRZYMAJĄ TEŻ ZADANIE PRZYGOTOWANIA PRAC PLASTYCZNYCH ZWIĄZANYCH TEMATYCZNIE Z CIETRZEWIEM I JEGO SYTUACJĄ W POLSCE. PREMIOWANE BĘDĄ SZKOŁY, KTÓRE ZORGANIIZUJĄ KONKURSY WIEDZY O CIETRZEWIU, GŁUSZCU I INNYCH ZAGROŻONYCH GATUNKACH PTAKÓW.

DLA SZKÓŁ, KTÓRE PIERWSZY RAZ UCZESTNICZĄ W KONKURSIE, GDZIE PRZEDMIOTEM WSPÓŁZAWODNICTWA BĘDZIE PRZEDE WSZYSTKIM ZAKŁADANIE NOWYCH REMIZ ŚRÓDPOLNYCH ORAZ IDENTYFIKACJI I SPISU REMIZ DZIKO ROSNĄCYCH NA ICH TERENIE.

PKT 3. OCENA KOŃCOWA

W KONKURSIE OCENIANE BĘDĄ SPRAWOZDANIA PISEMNE, SPORZĄDZONE PRZEZ PRZEDSTAWICIELA SZKOŁY LUB KLASY, POŚWIADCZONE PRZEZ WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ KOŁA ŁOWIECKIE, W OPARCIU O DOKUMENTACJĘ PISEMNĄ I FOTOGRAFICZNĄ ZGODNIE Z WYMAGANĄ DOŁĄCZONA DO SPRAWOZDANIA METRYKĄ.

PKT 4. KRYTERIA OCENY PRZESŁANYCH SPRAWOZDAŃ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. PKT
W TEGOROCZNYM KONKURSIE LICZYĆ SIE BĘDZIE TERMINOWOŚĆ I KOLEJNOŚĆ PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ I SPRAWOZDAŃ. 100 SZKÓŁ, KTÓRE PIERWSZE NADEŚLĄ FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE (DECYDOWAĆ BĘDZIE KOLEJNOŚC NAPŁYWANIA) OTRZYMA PO 20 KOSZULEK TYPU T-SHIRT Z LOGO NFOŚIGW ORAZ ŁOWCA POLSKIEGO JAKO PREMIĘ ZA SZYBKIE ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROGRAMU
I . TERMIN PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ 31 STYCZNIA 2009 R.
II. TERMIN NADSYŁANIA SPRAWOZDAŃ 15 MAJA 2009 R.

2. PKT
SPRAWOZDANIA NALEŻY PRZESYŁAĆ W SPIĘTYCH LUB ZSZYTYCH BLOKACH (SPRAWOZDANIA JEDNOSTRONNICOWE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ).

3. PKT
NIEZBĘDNY ELEMENTEM PRZY PRZESŁANIU SPRAWOZDANIA BĘDZIE DOŁĄCZENIE UZUPEŁNIONEJ "METRYKI".

II. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

4. PKT.
- NIEZBĘDNE BĘDZIE PODANIE: LICZBY UCZESTNIKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE (NALEŻY UNIKAĆ OKREŚLEŃ "CAŁA SZKOŁA").
- OCENA ILOŚCI OSÓB BĘDZIE ANALIZOWANA NA PODSTAWIE ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW; POWIERZCHNI NOWYCH NASADZEŃ, GODZIN POŚWIĘCONYCH OBSERWACJI I PIELĘGNACJI REMIZ; EFEKTÓW OBSERWACJI FAUNY I FLORY W JUŻ ISTNIEJĄCYCH REMIZACH.
- HASŁA PRZEWODNIEGO AKCJI -- ZGODNEGO Z NAZWĄ I CELEM PROGRAMU "OŻYWIĆ POLA ROK CIETRZEWIA" ZAWARTEGO W KAŻDYM NUMERZE "ŁOWCA POLSKIEGO" W KTÓRYM PLANOWANA JEST WKŁADKA EDUKACYJNA PROGRAMU.
- WAŻNYM ELEMENTEM OCENY BĘDZIE ORYGINALNOŚĆ SPRAWOZDAŃ.

PKT 5. JURY KONKURSU

DO 15 KWIETNIA 2009 ROKU ZOSTANIE POWOŁANE JURY KONKURSU, W SKŁAD KTÓREGO WEJDĄ PRZEDSTAWICIELE: MINISTERSTWA ŚRODOWISKA, PZŁ, ORGANIZATORA ORAZ EKSPERT DS. METODYCZNO-DYDAKTYCZNYCH. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE WYNIKÓW KONKURSU I JEGO OCENA ZOSTANĄ PRZEZ JURY OGŁOSZONE DO KOŃCA MAJA 2009 R.

PKT 6. ZGŁOSZENIA

ZGŁOSZENIA I METRYKI DO SPRAWOZDAŃ PRZYJMOWANE BĘDĄ NA DRUKACH, KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ W "ŁOWCU POLSKIM" LUB POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ WWW.OZYWICPOLA.PL.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 31 STYCZNIA 2009 ROKU.

PKT 7. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

OGŁOSZENIE WYNIKÓW ODBĘDZIE SIĘ W LIPCOWYM NR "ŁOWCA POLSKIEGO" ORAZ PODCZAS KONFERENCJI KOŃCZĄCEJ. TERMIN - POCZĄTEK CZERWCA 2009 R.

PKT 8. NAGRODY

NAGRODA DLA NAJLEPSZYCH.
SZEŚĆ PIERWSZYCH MIEJSC: I - 10 TYS., II - 8 TYS., III - 6 TYS. IV - 4 TYS. , V - 3 TYS., VI - 2 TYS.
DO WYKORZYSTANIA W FORMIE MATERIALNEJ.
SZKOŁA DEKLARUJE NAGRODĘ A ŁOWIEC POLSKI ZAKUPUJE I PRZEKAZUJE (NP. SPRZĘT KOMPUTEROWY).

DO NAJLEPSZYCH 30 PLACÓWEK ZOSTANĄ PRZEKAZANE PLECAKI Z LOGIEM NFOŚIGW ORAZ ŁP ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM FINANSOWO-RZECZOWYM.

 
Ożywić pola 2008 - Rok cietrzewia. © Łowiec Polski 2008

 

kliknij aby przejść do strony Polskiego Związku Łowieckiego kliknij aby przejść do strony Lasów Państwowych kliknij aby przejść do strony NFOSiGW