Nowy numer "Łowca

data rozpoczęcia przedsięwzięcia: WRZESIEŃ 2008
data zakończenia przedsięwzięcia: WRZESIEŃ 2009

CEL PROGRAMU

Zgodnie z tematyką priorytetową działania 5.4.2 głównymi celami akcji "Ożywić Pola są przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej. Program zakłada wyspowe nasadzanie drzew i krzewów - tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a tym samym również wzbogacanie ekotonów polno-leśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.). Elementem dodatkowym ma być pielęgnacja (i dosadzenia dodatkowych roślin) już istniejących remiz, a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja istniejących cieków wodnych. W roku 2008-2009 ważnym elementem programu - zgodnie z hasłem czwartej edycji - "Rok cietrzewia" - będzie przeprowadzenie przez szkoły zajęć lekcyjnych (ew. z udziałem myśliwych) na temat sytuacji cietrzewia w Polsce, a także lekcji poświęconej ochronie zagrożonych gatunków ptaków. Z realizacji wszystkich tych działań młodzież szkolna, uczestnicząca w programie, przygotowywać będzie sprawozdania - w ramach ogłoszonego konkursu. Program ten harmonizuje z prowadzoną od trzech lat, przez Polski Związek Łowiecki, akcją ochrony i rozwoju niektórych populacji zwierząt dziko żyjących dzięki wprowadzeniu do niego działań mających na celu wzbogacanie ekotonów polno-leśnych.

TEMAT I CEL KAMPANII

TEMAT: "OŻYWIĆ POLA-ROK CIETRZEWIA"
CEL - edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej i członków Polskiego Związku Łowieckiego w dziedzinie ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej ; wzbogacanie różnorodności biologicznej na ponad połowie powierzchni naszego kraju objętej działalnością rolniczą, oraz na obrzeżach lasów; zaangażowanie w działania proekologiczne związane z realizacją programu członków Polskiego Związku Łowieckiego i kandydatów na myśliwych oraz leśników.

ODBIORCA I UCZESTNICY PROGRAMU

ODBIORCA
Program obejmie głównie - wsie i małe miasta, choć (wzorem lat ubiegłym) możliwe będzie w nim uczestnictwo także szkół z miast większych - jeśli współpracować będą one z kołami łowieckimi dysponującymi obwodami łowieckimi na terenach polnych. Jest to program ogólnopolski, ponadregionalny. Zakłada się, że w każdym powiecie ziemskim uczestniczyć będzie jedna szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa (gimnazjum) oraz jedno koło łowieckie - w sumie ok.150 szkół.

UCZESTNICY PROGRAMU

 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe we wsiach i małych miasteczkach
 • Koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego
 • Wydawnictwo "Łowiec Polski"
 • Zespół koordynacyjny

SPOSÓB PROMOCJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
I SPOSÓB OCENY JEGO REALIZACJI

SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU/PROMOCJA
zakładanie remiz śródpolnych oraz wzbogacanie ekotonów polno - leśnych poprzez nasadzenia krzewów, drzew, a także zagospodarowanie istniejących oczek wodnych przez młodzież szkolną w ramach lekcji przyrody według instrukcji opracowanej przez komitet koordynujący. Przedstawiciele zainteresowanych szkół, współdziałając z kołami łowieckimi oraz przedstawicielami Lasów Państwowych, wytypują miejsca najbardziej odpowiadające ww. nasadzeniom i ustalą - zgodnie z opracowaną instrukcją - sposób postępowania:

 • pielęgnacja remiz założonych w poprzednich edycjach programu, ewentualne dodatkowe dosadzenia w takich remizach;
 • obserwacja porównawcza życia przyrodniczego w remizach młodych (zakładanych w ramach akcji) oraz remizach starszych;
 • pielęgnacja istniejących cieków wodnych oraz obsadzanie ich brzegów krzewami w celu stworzenia korzystnych warunków dla bytowania zwierząt;
 • przeprowadzenie zajęć lekcyjnych na temat sytuacji cietrzewia w Polsce oraz innej lekcji poświęconej generalnie ochronie zagrożonych gatunków ptactwa;
 • spotkania myśliwych-organizatorów programu na szczeblu lokalnym z młodzieżą, informowanie o znaczeniu remiz dla ochrony środowiska naturalnego, pogadanki ekologiczne dla uczestników programu;
 • propagowanie programu NATURA 2000, znaczenia bioróżnorodności oraz roli nasadzeń śródpolnych oraz problemów racjonalnej gospodarki wodnej:
  • w prasie - "Łowiec Polski".
  • TVP - Magazyn przyrodniczo - łowiecki "OSTOJA" - II Program TVP - ostatnia niedziela miesiąca około godz. 10.00-11.00.
 • strona internetowa www.ozywicpola.pl

PARTNERZY PROGRAMU:

 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 • Polski Związek Łowiecki.

MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROGRAMU
W REALIZACJI FORMALNYCH PROGRAMÓW NAUCZANIA

Tematyka akcji "Ożywić pola" stwarza naturalne możliwości do zapoznania uczniów z tematyką programu NATURA 2000, problemem ochrony zagrożonych gatunków zwierząt czy znaczenia bioróżnorodności. Przygotowywane publikacje mogą mieć istotne znaczenie w prowadzeniu normalnych zajęć lekcyjnych np. z biologii (prezentacja multimedialna na temat NATURA 2000, film o cietrzewiu czy plansze zatytułowane "Zwierzęta w Polsce".

SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROGRAMEM, W TYM MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO FUNKCJONOWANIA W REGIONACH

Cała akcja realizowana jest poprzez struktury organizacyjne Polskiego Związku Łowieckiego: Zarząd Główny - Zarządy Okręgowe (49) - koła łowieckie (2516) - przy współudziale Lasów Państwowych (16 Dyrekcji Regionalnych, ponad 400 nadleśnictw) Wybrane przez zarządy okręgowe Polskiego Związku Łowieckiego koła łowieckie nawiązują kontakty ze szkołami i znajdującymi się na terenie dzierżawionych przez nie obwodów łowieckich (obejmujących ok. 80% powierzchni kraju).

 
kliknij aby przejść do strony Polskiego Związku Łowieckiego kliknij aby przejść do strony Lasów Państwowych kliknij aby przejść do strony NFOSiGW
Ożywić pola 2008 - Rok cietrzewia. © Łowiec Polski 2008