Nowy numer "Łowca

Start w "Rok cietrzewia"

Po raz czwarty ruszamy z programem "Ożywić pola". W obecnej edycji szkoły, które najwcześniej zgłoszą się do konkursu, otrzymają w nagrodę t-shirty dla uczniów. A najaktywniej realizujące akcję koła łowieckie - kuropatwy do wsiedlenia.


Dla naszych Czytelników i wszystkich miłośników przyrody przekazujemy - z maleńkim "ale" - dobrą wiadomość. O ile w listopadzie Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatecznie przyzna na program "Ożywić pola 2008-2009. Rok cietrzewia" wstępnie obiecaną dotację (wygraliśmy konkurs na dofinansowanie tego projektu), redakcji "Łowca Polskiego" uda się przeprowadzić naszą akcję w pełnym wymiarze. W ten sposób program "Ożywić pola", mający po raz kolejny honorowy patronat ministra środowiska, ponownie zaangażuje w działania na rzecz budowy i pielęgnacji remiz śródpolnych tysiące uczniów i setki myśliwych oraz nauczycieli w całym kraju.

Dla zwierzyny drobnej
Większość naszych Czytelników i praktycznie każdy aktywny myśliwy zna oczywiście podstawowe zasady akcji "Ożywić pola", ale dla porządku przypomnimy, że program ten zakłada wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.). Elementem dodatkowym ma być pielęgnacja (i dosadzenia dodatkowych roślin) już istniejących remiz, a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja istniejących cieków wodnych.
Po "Roku kuropatwy" i "Roku bobra" w edycji konkursu na rok szkolny 2008/2009 ważnym elementem programu - zgodnie z hasłem czwartej edycji: "Rok cietrzewia" - będzie przeprowadzenie przez szkoły zajęć lekcyjnych (sugerujemy, aby z udziałem myśliwych) na temat sytuacji cietrzewia w Polsce, a także lekcji poświęconej ochronie zagrożonych gatunków ptaków.
W ten sposób młodzież razem z członkami Polskiego Związku Łowieckiego przyczyni się praktycznie (poprzez zakładanie remiz) do przywracania naturalnego krajobrazu, a dzięki lekcjom na temat zagrożonych ptaków czy programu Natura 2000 lepiej pozna i zrozumie, jakie stoją dzisiaj przed nami zadania w sferze ochrony przyrody.

Prawdziwy deszcz nagród
O ile Narodowy Fundusz podpisze dotację dla naszego programu, pierwsze 100 szkół - uwaga! - które najszybciej zgłoszą swój udział w konkursie (decydować będzie data wpłynięcia formularza zgłoszeniowego) otrzyma po 20 koszulek bawełnianych typu t-shirt z logo NFOŚiGW oraz "Łowca Polskiego" i nadrukiem zdjęcia z cietrzewiem. To nowość w naszym programie. Chcemy w ten sposób zmobilizować i myśliwych, i nauczycieli do szybkiego rozpoczęcia realizacji naszej akcji. Z drugiej strony pojawienie się w danej miejscowości (gminie) grupy dzieci noszących koszulki z wizerunkiem cietrzewia powinno mieć także znaczenie edukacyjne i przypominające o istnieniu tego pięknego ptaka.
Naturalnie, jak co roku, ważnym elementem programu będzie konkurs organizowany dla wszystkich kategorii szkół biorących udział w programie: podstawowych i ponadpodstawowych. Z realizacji wszystkich działań w ramach "Ożywić pola" młodzież szkolna uczestnicząca w programie przygotowywać będzie sprawozdania.
Po pozytywnej decyzji NFOŚiGW w edycji 2008-2009 zwiększymy liczbę szkół laureatów konkursu - z 23 do 30. Poza dyplomami uczniowie tych szkół otrzymają wtedy po 40 plecaków. Druga nowością jest plan zwiększenia liczby szkół nagrodzonych finansowo, z trzech w poprzedniej edycji do sześciu. Zwiększamy także pulę nagród fundowanych przez NFOŚiGW - najlepsza szkoła otrzyma po decyzji funduszu nagrodę (do wykorzystania w formie materialnej) w wysokości aż 10 tys. (słownie: dziesięciu tysięcy) złotych!
I jeszcze nagroda specjalna - ufundowana przez "Łowca Polskiego". Pięć najbardziej aktywnych kół łowieckich, które przez poprzednią ("Rok bobra") i obecną edycję osiągną najlepsze wyniki we współpracy ze szkołami w ramach naszej akcji otrzyma po 100 kuropatw. Kuropatwy zostaną przekazane kołom i wsiedlone w obwodach łowieckich.

Publikacje w programie
Jak w poprzednich edycjach do szkół i kół łowieckich dotrą także - według naszych zamierzeń - specjalne publikacje. Nauczyciele i myśliwi otrzymają płyty CD z prezentacją pod hasłem Natura 2000 oraz elektronicznym "zeszytem ćwiczeń" w formie quizu do wykorzystania na zajęciach lekcyjnych. Quiz zawarty w zeszycie składać się będzie ze 100 pytań i zadań, z których losowo wybierane będą konkretne pytania dla danego ucznia (klasy) w zależności od decyzji nauczyciela. Komputerowe animacje pozwolą uczniom lepiej zapamiętywać prawidłowe informacje. Pytania uporządkowane będą w taki sposób, aby sprawdzanie wiadomości i umiejętności pokrywało się z zawartą na CD prezentacją, odnoszącą się do programu Natrura 2000, a także historii programów "Ożywić pola 2005-2008", celów i założenia prowadzonych działań oraz znaczenia zachowania bioróżnorodności.
Do szkół powędruje także cykl plansz edukacyjnych pod hasłem "Zwierzęta w Polsce". Każda plansza poświęcona będzie odrębnemu gatunkowi. Na każdej zostaną umieszczone zdjęcia i rysunki umożliwiające identyfikację gatunku w jego naturalnym środowisku. Będą to elementy rozpoznawcze i różnice morfologiczne (np. upierzenie samców i samic ptaków), tropy (np. sznurującego lisa), ślady (np. odchody i wypluwki), siedliska (np. gniazda i dziuple) oraz inne ślady obecności (np. nory czy budowane przez bobry tamy i żeremia).
I wreszcie publikacja książkowa "Cietrzew - misterium czarnego rycerza", którą planujemy wydać w nakładzie kilkunastu tysięcy egzemplarzy, tak by dotarła do większości dzieci uczestniczących w naszej akcji. Książka opisująca tego pięknego ptaka i jego zwyczaje, a także informująca wszystkich, dlaczego i jak należy chronić ten zagrożony wyginięciem w naszym kraju wspaniały gatunek.

Mirosław Głogowski
koordynator akcji "Ożywić pola"


 
Ożywić pola 2008 - Rok cietrzewia. © Łowiec Polski 2008

kliknij aby przejść do strony Polskiego Związku Łowieckiego kliknij aby przejść do strony Lasów Państwowych kliknij aby przejść do strony NFOSiGW